2023 metų skrydžių oro balionu sezonas atidarytas, kviečiame kilti aukštyn!

Privatumo politika

                                                                         PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ “Oreivystės centras”, įmonės kodas 224008580, PVM kodas LT240085811, registracijos adresas Pylimo g. 45-12, 01137 Vilnius, veiklos adresas J. Dobkevičiaus g. 6, 02189 Vilnius, tel. 8652 00510, el.paštas info@ballooning.lt, interneto svetainės adresas www.ballooning.lt (toliau – Oreivystės centras) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://ballooning.lt  (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.
Tvarkydama asmens duomenis Oreivystės centras vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
Oreivystės centras pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją apie Jus renkame?
               Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti, pagerinti, apsaugoti ir vertinti mūsų teikimas paslaugas Jums:

1. Asmeniniai duomenys
               Pateikiant el.užklausą mūsų interneto svetainėje, rezervuojant ar dovanojant mūsų paslaugas renkame šiuos duomenis :
– interesanto / Užsakovo vardas, pavardė, telefono Nr, el.pašto adresas,
– kiekvieno keleivio lytis, vardas, pavardė, masė, patvirtinimas, kad keleivis neturi sveikatos problemų, trukdančių pasinaudoti teikiamomis paslaugomis ir kad keleivė (moteris) nėra nėščia.
– jei paslauga yra dovanojama kitam asmeniui, to asmens vardas, pavardė ir adresas (jei Užsakovas prašo dovanų kuponą išsiųsti tiesiai dovanos gavėjui). Papildomai gali būti renkama ši informacija : kokia proga dovanojama paslauga, palinkėjimas, kas dovanoja paslaugą.
– mokėjimo informacija (turimo bilieto tiekėjas, bilieto numeris, tipas, vertė, įsigijimo data ir būdas, bilieto galiojimo laikas / pabaiga arba jau atlikto / būsimo mokėjimo būdas (kreditinė ar debitinė kortelė, pavedimu, grynais), suma, data. Atsiskaitymas kreditinėmis ar debitinėmis kortelėmis vyksta per trečiąją šalį – PaySera mokėjimų platformą, Oreivystės centras neprašo ir nekaupia nei klientų kreditinių kortelių numerių, nei jų galiojimo, nei kodų).
– papildomai gali būti renkama ši informacija : keleivių amžius, šalis, iš kurios atvyko keleiviai, kalbos, kuriomis kalba keleiviai, datos, kada keleiviai nori / gali skristi (taip pat rytas ar vakaras), vieta, kurioje keleiviai nori / gali skristi, keleivių gyvenamoji vietovė (tik vietovė be tikslaus adreso), viešbučio, kuriame apsistoję keleiviai, pavadinimas, adresas ir kambario numeris (ši informacija renkama, jei keleiviai užsako jų paėmimo paslaugą), kita Interesanto  / Užsakovo  / Keleivių savanoriškai nurodyta informacija (pvz., kad keleivis jau yra skridęs oro balionu ir pan).

 2. Naudojimo duomenys
               Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje www.ballooning.lt ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.
Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

 3. Slapukų duomenys
               Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje.

4. Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
               Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:
– užklausų administravimui,
– užsakytų paslaugų suteikimo planavimui ir administravimui,
– nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui,
– klientų aptarnavimo ir pagalbos suteikimui,
– informavimui apie pasikeitimus,
– kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui,
– pirkimo (užsakymo) apdorojimui,
– paslaugų įvertinimui, grįžtamajam ryšiui, verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę,
– tiesioginės rinkodaros tikslais,
– techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.

5. Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?
               Asmens duomenys gaunami iš Jūsų kaip Interesanto  / Užsakovo  / Keleivio pateiktos informacijos. Jei paslaugas užsakėte ne asmeniškai, informaciją apie Jus gauname iš kito asmens, kuris užsakė paslaugą.
Užsakydami paslaugą Jūs užtikrinate, kad pateikiate Oreivystės centrui tikslius ir teisingus savo asmens duomenis, o duomenis apie trečiuosius asmenis (Jūsų bendrakeleivius ar paslaugos – dovanos gavėjus) pateikiate turėdami jų sutikimą.
Duomenys taip pat gali būti gaunami iš Oreivystės centro partnerių (bilietų platinimo įmonių, renginių organizatorių, įmonės, kurioje jūs dirbate, jei įmonė organizuoja skrydį oro balionu savo darbuotojams).
Dėmesio : kai kurios paslaugos negalės būti suteiktos, jei Oreivystės centras neturės išsamios ir teisingos šioje politikoje nurodytos informacijos apie Interesantą / Užsakovą  / Dovanos gavėją ar Keleivius.

6. Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
            Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik Reglamente nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:
– siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą ar sutartį, kur jūs esate viena iš šalių, arba Jūsų prašymu siekiant imtis kitų veiksmų prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums perkant (užsakant) paslaugas per mūsų Svetainę,
– gavus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai sutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais,
– siekiant teisėtų Oreivystės centro interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pvz., skrydžių saugos sumetimais, gerinant mūsų teikiamas paslaugas, rinkodarai, siekiant informuoti apie mūsų paslaugas, aptikti, užkirsti kelią ar kitaip spręsti sukčiavimo, piktnaudžiavimo, saugumo ar technines problemas, susijusias su mūsų paslaugomis ar kt.

7. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
               Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, siekiant suteikti Jums paslaugas, pvz., kitiems analogiškų paslaugų tiekėjams, jei jie Oreivystės centro yra pasirinkti konkrečios Jūsų užsakytos paslaugos suteikimui, kitiems asmenims ir (ar) paslaugų teikėjams, kuriems duomenų perdavimas reikalingas siekiant suteikti Jums paslaugas (pvz., samdomiems pilotams ir ekipažo nariams, draudimo kompanijoms ir kt.).
Asmens duomenų tvarkymui Oreivystės centras taip pat turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Oreivystės centro vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Oreivystės centro nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.
Jūsų asmens duomenys nėra perduodami nei į jokią trečiąją valstybę, nei jokiai tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

8. Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
               Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) Reglamentas. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo konkrečių asmens duomenų saugojimo tikslų ir teisėto tvarkymo kriterijų.
Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi 5 metus.

9. Jūsų teisės
               Jūs turite šias teises :
– teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
– teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
– teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam”);
– teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
– teisė į duomenų perkeliamumą;
– teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Oreivystės centrą nurodytais kontaktais. Tačiau sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@ballooning.lt arba paštu: Kalvarijų g. 14-2, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Oreivystės centras gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas, esant reikalui, gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

10. Pakeitimai
               Šios Privatumo politikos sąlygos gali keistis Oreivystės centro iniciatyva ar pasikeitus teisės aktams. Apie Privatumo politikos pakeitimus Oreivystės centras praneša Svetainėje. Atnaujinta: 2019 m. spalio 30 d.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 30 d.